Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności jest Niepubliczna Placówka Oświatowa Centrum Edukacji Dariusz Kempny z siedzibą w Rybniku (44-200), ul. Św. Antoniego 10  (dalej jako ADO), (dalej „My” lub „Administrator”).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych można się z nami skontaktować mailowo: sekretariat@centrum.edukacji.pl  lub Dane osobowe, Centrum Edukacji, ul. Św. Antoniego 10, 44-200 Rybnik

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością, czyli zostały nam one udostępnione na mocy zawartej umowy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy, 
a także do kontaktowania się z Panią / Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
umożliwienia łatwiejszego kontaktu;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja umowy, może Pani/Pan wycofać 
w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził/-a. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Tak, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zawartej między nami umowy.
Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa 
w organizowanych przez nas wydarzeniach.
Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa czy umowy, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.:
prawo dostępu,
sprostowania oraz usunięcia Pani / Pana danych – w określonych przypadkach
ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.
Z uprawnień tych może Pani / Pan skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/ Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pani / Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – Może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej z Panią/Panem umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy danych osobowych,
podmiotom świadczącym usługi:
doręczania korespondencji
świadczenia usług archiwizacyjnych
obsługi hostingowej
obsługi IT

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania umowy, a także po jej zakończeniu
w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.