Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności jest Placówka Centrum Edukacji Dariusz Kempny z siedzibą: ul. Św. Antoniego 10, 44-200 Rybnik,  dalej  „Akademia Nauki”

Dane kontaktowe: adres e-mail: sekretariat@centrum.edukacji.pl, numer telefonu: 666 026 846

Akademia Nauki z momentem udzielenia zgody będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych polegających na wysyłaniu ofert o warsztatach, kursach, koloniach i półkoloniach.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielenie niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r., dalej: „Rozporządzenie”).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Twoje dane osobowe,  mogą być udostępniane: Fundacji Akademii Nauki 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres dziesięciu lat od daty wysłania formularza.

W związku z przetwarzaniem przez Akademię Nauki danych osobowych, przysługuje Ci:

– prawo dostępu do treści tych danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,

– prawo do sprostowania tych danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,

– prawo do usunięcia tych danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,

– prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,

– prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

Jednocześnie przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody wystarczające jest przesłanie na adres e-mail: sekretariat@centrum.edukacji.pl stosownego oświadczenia.

W przypadku niezgodności przetwarzania danych przez  Akademię Nauki z Rozporządzeniem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a z momentem powołania organu nadzorczego zgodnie z Rozporządzeniem – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, ale w przypadku braku takiej zgody nie będzie możliwe przesyłanie treści marketingowych dotyczących ofert.